[ Inici / Metrologia Legal / Informació general ]

Informació general

IVACE té entre les seues competències el seguiment, la coordinació i la inspecció de l’empresa concessionària de les verificacions metrològiques a la Comunitat Valenciana. En este sentit, IVACE és l’encarregat de realitzar les següents funcions:

 

 • Manteniment de l’arxiu actualitzat de les verificacions realitzades en cada província de la Comunitat Valenciana.
 • Inspecció i control del funcionament del servici i les eventuals obres que desenvolupe l’empresa concessionària en tots els seus aspectes.
 • Assessorament i centralització del control de l’empresa concessionària.
 • Assessorament i informació a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

 

 1. Què és una verificació metrològica?
 2. Qui està obligat a sol•licitar la verificació metrològica?
 3. Quan s’ha de sol•licitar la verificació periòdica?
 4. Qui realitza la verificació periòdica?
 5. Què és una verificació després de reparació o modificació?
 6. Qui pot realitzar la reparació o modificació d’un instrument sotmés a control metrològic?
 7. Quan s’ha de sol•licitar la verificació després de reparació o modificació?
 8. Què ocorre quan no se supera la verificació metrològica?  

 1. Què és una verificació metrològica?

És el conjunt d’exàmens administratius, visuals i tècnics que tenen per objecte comprovar i confirmar que un instrument de mesura en servici manté des de l’última verificació les característiques metrològiques que li són d’aplicació, en especial pel que fa als errors màxims permesos, així com que funcione d’acord amb el seu disseny i siga conforme a la seua reglamentació específica i, si és el cas, al disseny o model aprovat.

 

Anar amunt 

 

 


2. Qui està obligat a sol•licitar la verificació metrològica? 

Els que utilitzen o tinguen, a títol de propietat, arrendament financer o altres fórmules financeres semblants, un instrument de mesura en servici estan obligats a sol•licitar-ne la verificació metrològica quan així estiga establit per ordre ministerial específica promulgada per a cada tipus d’instrument.

 

En el cas d’instruments de mesura que tinguen un ús itinerant, la sol•licitud es presentarà davant l’administració pública competent on estiga situat el domicili fiscal del subjecte obligat. .

 

Anar amunt 

 

 


3. Quan s’ha de sol•licitar la verificació periòdica?
Els titulars o posseïdors dels instruments de mesura subjectes a la fase de verificació metrològica hauran de sol•licitar la verificació periòdica abans que finalitze el termini de validesa de l’anterior verificació periòdica.

 

El termini de validesa de la verificació periòdica és distint per a cada tipus d’instrument de mesura i està indicat en l’ordre ministerial que específicament regula la fase de la seua verificació metrològica.

 

Anar amunt 

 

 


4. Qui realitza la verificació periòdica?

A la Comunitat Valenciana, el control metrològic de l’estat dels instruments en servici (verificació després de reparació o modificació i verificació periòdica) el fa en règim de concessió administrativa l’empresa Ingeniería de Ingeniería de Gestión Industrial, S. L. (INGEIN).

 

Anar amunt

 

 5. Què és una verificació després de reparació o modificació?
És el conjunt d’exàmens administratius, visuals i tècnics que poden ser realitzats en un laboratori o en el lloc d’ús, que tenen per objecte comprovar i confirmar que un instrument de mesura en servici manté, després d’una reparació o modificació que requerisca ruptura de precintes, les característiques metrològiques que li són d’aplicació, en especial pel que fa als errors màxims permesos, així com que funcione conforme al seu disseny i siga conforme a la seua reglamentació específica i, si és el cas, al disseny o model aprovat.

 

Anar amunt

 

 


6. Qui pot realitzar la reparació o modificació d’un instrument sotmés a control metrològic?

La reparació o modificació dels instruments sotmesos a control metrològic de l’estat només pot ser realitzada per persona o entitat inscrita com a reparador en el Registre de Control Metrològic, d’acord amb els requisits establits en la legislació vigent.

 

Totes les actuacions fetes per un reparador autoritzat estaran documentades en un part de treball en format díptic autocopiador, el primer full del qual quedarà en poder de l’entitat reparadora i el segon, en poder del titular o posseïdor de l’instrument. S’hi anotarà la naturalesa de la reparació, la data de l’actuació, el número d’identificació del reparador autoritzat, la identificació de la persona que ha realitzat la reparació o modificació, la seua firma i el segell de l’entitat reparadora.

 

Anar amunt

 

 


7. Quan s’ha de sol•licitar la verificació després de reparació o modificació?

El titular o posseïdor d’un instrument de mesura que ha sigut sotmés a una reparació o modificació que haja requerit ruptura de precintes, ha de sol•licitar-ne la verificació abans de la posada en servici.

 

Anar amunt

 

 


8. Què ocorre quan no se supera la verificació metrològica?

Quan l’instrument no supere la verificació, en qualsevol de les seues modalitats, s’ha de deixar fora de servici fins que s’esmene la deficiència que n’ha impedit la superació.

 

Es fa constar esta circumstància mitjançant una etiqueta d’inhabilitació d’ús, en la qual s’especifica el tipus d’instrument de què es tracta i la qualificació FORA DE SERVICI en lletra majúscula en negre sobre fons roig.

 

També s’inclourà l’entitat verificadora, el número d’identificació i la data en què es va efectuar el control que va donar lloc a la inhabilitació per al servici.

 

En el cas que l’esmentada deficiència no s’esmene, s’adoptaran les mesures oportunes per a garantir que l’instrument de mesura siga retirat definitivament del servici.

 

Anar amunt