[ Inici / Perfil del contractant / Perfil del contractant ]

Perfil del contractant

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), En l'Article 53 establix que, 'A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual… els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil de contractant'.

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada, IVACE aplicarà els preceptes aplicables de la TRLCSP.

Per a la contractació no subjecta a regulació harmonitzada IVACE es regirà per les Instruccions de Contractació.

L'objecte d'este perfil és incloure qualsevulla dada i informació referent a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació de IVACE, com a adjudicacions de contractes, anuncis, licitacions obertes o en curs, contractes adjudicats i qualsevol informació útil de tipus general
 

Accés a les licitacions de IVACE